Algemene voorwaarden Cardo Sportcentrum

Artikel 1: Aanmelding en Lidmaatschapspas

 1. Aanmelding als Sportcentrum Cardo-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden of door een volledig ingevuld inschrijfformulier in te leveren aan de balie. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Digitale inschrijvingen gaat pas in nadat de aspirant Sportcentrum Cardo-lid het digitale inschrijfformulier in het sportcentrum heeft ondertekend.
 2. Het inschrijfgeld bedraagt € 37,- voor volwassenen en € 23,- voor kinderen onder de 15 jaar. Borg voor de lidmaatschapspas bedraagt € 25,-.
 3. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Sportcentrum Cardo zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 4. Tijdens het eerste bezoek aan Sportcentrum Cardo ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de lidmaatschapspas. Uitsluitend op vertoon van een geldig lidmaatschapspas krijgt een lid toegang tot de Sportcentrum Cardo vestiging. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar, die in bezit zijn van een lidmaatschapspas, krijgen uitsluitend toegang tot het sportcentrum op woensdag en vrijdag tussen 16.00-18.00 uur.
 5. De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de lidmaatschapspas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas tegen opnieuw betaling van pasborg is vereist.
 7. Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten binnen twaalf maanden na uitschrijving bij Sportcentrum Cardo is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd.
 8. Studenten krijgen op vertoon van hun schoolpas en OV- kaart 25% korting op een regulier volwassenen abonnement.
 9. Teruggave van contributie om wat voor reden dan ook is niet mogelijk.


Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 

 1. Een lidmaatschap bij Sportcentrum Cardo kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een halfjaar of jaar.
 2. Openstaande tegoeden van bijvoorbeeld een één keer per week abonnement of rittenkaart vervallen aan het einde van de contractperiode.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.
 4. Automatische incasso-opdrachten worden op iedere 5e en 23ste dag van de maand afgeschreven. Afhankelijk van de inschrijfdatum wordt de incassodatum bepaald.
 1. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, wordt de incasso op de eerst volgende incassodatum opnieuw aangeboden. Er wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 2. Na drie storneringen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 3. De lidmaatschapspas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Sportcentrum Cardo geweigerd worden. Sportcentrum Cardo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 4. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste twee maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.


Artikel 3: Trainingstijden 

 1. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Sportcentrum Cardo, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen is Sportcentrum Cardo gerechtigd gesloten te zijn. Overige aangepaste openingstijden worden tijdig aangegeven in het sportcentrum en op de website www.cardo.nl.
   

Artikel 4: Blokkeren

 1. Tijdelijk stopzetten/bevriezen van het lidmaatschap kan alleen in overleg met de administratie van Sportcentrum Cardo in geval van ziekte of andere calamiteiten.
 2. Voor het tijdelijk stopzetten/bevriezen van het abonnement dient de klant een blauw blokkadekaart in te vullen en in te leveren aan de balie van het sportcentrum.
 3. Het tijdelijk stopzetten/bevriezen van abonnementen kan voor maximaal 3 maanden.
 4. Tijdens de blokkade periode betaalt de klant contributie voor zijn/haar abonnement.
 5. De tijdelijk stopgezette/bevroren periode wordt als tegoed geplaatst aan het einde van het abonnement.
 6. Voor het tijdelijk stopzetten/bevriezen van abonnementen worden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Beëindigen 

 1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van het sportcentrum. Andere vormen van opzeggen zijn niet mogelijk.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 3. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 4. Abonnementen waarvan de eerste contracttermijn is verlopen en verlengt, zijn maandelijks opzegbaar met één maand opzegtermijn. Wanneer een abonnement tussentijds is gewijzigd in een van de andere abonnementsvormen is het lid een nieuw contractperiode aangegaan.
 5. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor bij schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.


Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid 

 1. Het gebruik maken van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Sportcentrum Cardo, is geheel voor eigen risico.
 2. Sportcentrum Cardo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
 3. Sportcentrum Cardo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.


Artikel 7: Huisregels 

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sportcentrum Cardo vestiging en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Cardo staan op de website www.cardo.nl en zijn bij de balie op te vragen.


Artikel 8: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportcentrum Cardo aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sportcentrum Cardo, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportcentrum Cardo is gevestigd.
 3. D.m.v. inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Cardo te accepteren.

Contactgegevens

Cardo Sportcentrum
Rapportstraat 10 a
5504 BP  Veldhoven

Telefoon:
040 - 253 80 40

E-mail:
info@cardo.nl

Openingstijden

Maandag 07:30  - 22:30 uur
Dinsdag 07:30  - 22:30 uur
Woensdag 07:30  - 22:30 uur
Donderdag 07:30  - 22:30 uur
Vrijdag 07:30  - 22:30 uur
Zaterdag 08:30  - 16:00 uur
Zondag 09:00  - 14:00 uur
Webdesign & development © 2016-2018 MonTay Media. All rights reserved.