Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Lidmaatschapstag
a. Aanmelding als Sportcentrum Cardo-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden of door een volledig digitaal inschrijfformulier in te vullen aan de balie. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Digitale inschrijvingen via de website gaan pas in nadat het aspirant Sportcentrum Cardo-lid het digitale inschrijfformulier in de club heeft ondertekend.
b. Het ondertekenen van een inschrijfformulier geeft het lid niet automatisch recht op een lidmaatschap, omdat de aanvraag kan worden onderworpen aan een verdere beoordeling door Cardo.
b. Het startgeld bestaat uit eenmalig 35,- . Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Sportcentrum Cardo zodra zijn/haar lidmaatschap kan aanvangen.
d. Tijdens het eerste bezoek aan Sportcentrum Cardo ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de lidmaatschapstag. Uitsluitend op vertoon van een geldige lidmaatschapstag krijgt een lid toegang tot de Sportcentrum Cardo vestigingen. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar, die in bezit zijn van een lidmaatschapstag, krijgen uitsluitend toegang tot de club op door Cardo bepaalde tijdstippen. De taghouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de tag. De lidmaatschapstag is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
f. Voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar geldt dat:
(1) een voldoende gekwalificeerde trainer een beoordeling maakt en daarna een trainingsprogramma opstelt voordat wordt begonnen met de training;
(2) voor de training een vragenlijst moet worden ingevuld door een ouder of voogd.
g. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de lidmaatschapstag, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende tag is vereist, tegen betalin van 10,- Een taghouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten binnen twaalf maanden na uitschrijving bij Sportcentrum Cardo is niet (opnieuw) startgeld verschuldigd.
i. Teruggave van contributie om wat voor reden dan ook is niet mogelijk.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a. Het lidmaatschap wordt bepaald door de lidmaatschapsovereenkomst en deze voorwaarden. De lidmaatschapsovereenkomst is gesloten tussen het lid en Sportcentrum Cardo, hierin zijn de persoonlijke details betreffende het lidmaatschap omschreven.
b. Openstaande tegoeden van bijvoorbeeld een één keer per week abonnement of rittenkaart vervallen aan het einde van de contractperiode.
c. Het lidmaatschap stelt het lid in staat gebruik te maken van de locaties, faciliteiten, apparatuur en diensten van Sportcentrum Cardo zoals die worden bepaald en beperkt door het van toepassing zijnde lidmaatschap. Het lidmaatschap kan niet door het lid worden overgezet, tenzij dit passend wordt geacht door Sportcentrum Cardo.
d. Het lid dient Sportcentrum Cardo schriftelijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen van zijn/haar gegevens die relevant zijn voor het lidmaatschap.
e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.
f. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso op de eerstvolgende incassodatum opnieuw aangeboden. Er wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode
van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
j. Cardo zal trachten het lid schriftelijk, via de telefoon of mail te bereiken om hem/haar op de hoogte te stellen van achterstallige betalingen.
k. Na drie storneringen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en overgedragen aan het incassobureau.
l. De tag wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de club geweigerd worden. Sportcentrum Cardo is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
m. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste twee maanden voor een prijswijziging worden de leden per mail hiervan in kennis gesteld, met uitzondering van de jaarlijkse indexering volgens het CBS.
n. Sportcentrum Cardo is gerechtigd al haar rechten en verplichtingen met betrekking tot het lidmaatschap over te dragen aan derden.

Artikel 3: Trainingstijden
a. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Sportcentrum Cardo, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is Sportcentrum Cardo gerechtigd gesloten te zijn. Overige aangepaste openingstijden worden tijdig aangegeven in het sportcentrum en op de website www.cardo.nl.

Artikel 4: Blokkeren
a. Tijdelijk stopzetten/bevriezen van het lidmaatschap kan alleen na schriftelijk overleg met de administratie van Sportcentrum Cardo in geval van ziekte of andere calamiteiten.
b. Bij blessure of zwangerschap wordt contributie opgeheven en de einddatum van de lidmaatschap verlengdt met het totaal van de gemiste periode. In dit geval worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.
c. Het tijdelijk stopzetten/blokkeren van abonnementen kan voor maximaal 3 maanden.
d. Bij vakantie of andere niet noodzakelijke reden betaalt het lid tijdens de blokkadeperiode contributie voor zijn/haar abonnement.
e. De tijdelijk stopgezette/geblokkeerde periodes wordt als tegoed geplaatst aan het einde van het abonnement.
f. Voor het tijdelijk stopzetten/blokkeren van abonnementen worden € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Beëindigen
a.Een opzegging kunt u middels het Cardo contactformulier indienen via de website. Mondelinge opzeggingen kunnen wij niet in behandeling nemen. Een opzegging geschiedt per kalendermaand. Als voorbeeld: u zegt uw abonnement op per 22 oktober, uw abonnement eindigt derhalve 22 november. Zit u nog in uw vaste looptijd van uw abonnement, dan eindigt deze op het eerstvolgende mogelijke moment. Deze is gelijk aan de startdatum.

b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
c. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
d. Abonnementen waarvan de eerste contracttermijn is verlopen en verlengdt, zijn opzegbaar per 4 weken. Wanneer een abonnement tussentijds is gewijzigd in een van de andere abonnementsvormen is het lid een nieuw contractperiode aangegaan.
e. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor bij schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Sportcentrum Cardo, is geheel voor eigen risico.
b. Het lid begrijpt en erkent dat Sportcentrum Cardo de apparaten koopt of leaset van een derde en om die reden zelf geen van de apparaten in de clubs heeft gefabriceerd.
c. Het lid begrijpt en erkent dat Sportcentrum Cardo recreatieve diensten verleent en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele gebrekkige apparaten.
c. Sportcentrum Cardo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
d. Indien het lid bij aanvang van de lidmaatschapsovereenkomst of daarna gezondheids- en/of medische klachten heeft, dient het lid deze met zijn/haar dokter te bespreken voordat gebruik gemaakt kan worden van Sportcentrum Cardo en haar apparatuur.
e. Sportcentrum Cardo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid in of rondom Sportcentrum Cardo.
f. Als het lid schade aan Sportcentrum Cardo of haar apparatuur veroorzaakt, is hij/zij aansprakelijk voor de reparatie- of vervangingskosten hiervan.
g. Alleen het lid heeft toegang tot Sportcentrum Cardo, tenzij dit anders staat vermeld in de lidmaatschapsovereenkomst. Het is geen enkel lid toegestaan een niet-lid toe te laten in Sportcentrum Cardo.
h. Overtreding van artikel 2 (g) van deze voorwaarden heeft tot gevolg dat:
1. het lid verantwoordelijk en aansprakelijk is voor enige verwonding, verlies veroorzaakt door het niet-lid;
2. het lid automatisch een nieuw lidmaatschap voor het niet-lid aanvaardt. Het betreffende startgeld en de ledencontributie worden als volgt bij het lid in rekening gebracht:
(1) Regulier abonnement: het bedrag wordt van zijn/haar betaalrekening afgeschreven;
(2) Vooruitbetaald abonnement: het lid ontvangt een factuur voor dit bedrag;
3. Indien conform artikel 6 (h) 2. betaling heeft plaatsgevonden, heeft het niet-lid gedurende 14 dagen recht op toegang tot Sportcentrum Cardo; Indien het niet-lid gebruik wenst te maken van het lidmaatschap, dient hij/zij Sportcentrum Cardo ook daadwerkelijk te bezoeken, waarbij hij/zij zich net als andere leden dient te houden aan de verplichtingen krachtens de lidmaatschapsovereenkomst;
4. Sportcentrum Cardo behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van het lid dat een niet-lid meeneemt naar Sportcentrum Cardo te beëindigen.

Artikel 7: Huisregels
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sportcentrum Cardo vestiging en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Cardo staan op de website www.cardo.nl en zijn bij de balie op te vragen.

Artikel 8: Video- en audiotoezicht
a. Om veiligheidsredenen maakt Sportcentrum Cardo gebruik van video- en audiotoezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren.
b. Middels het ondertekenen van de lidmaatschapsovereenkomst erkent het lid dat hij/zij na toegang tot een Cardo-club onder video- en audio toezicht en –opname staat.
c. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en beoordelingsruimtes.

Artikel 9: Rechtstoepassing
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportcentrum Cardo aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sportcentrum Cardo, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportcentrum Cardo is gevestigd.
c. D.m.v. inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Cardo te accepteren.